De Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, kortweg OGLV, is opgericht in 1971 als stichting en telde medio 2016 maar liefst 925 leden, waarmee het de grootste vereniging van Voorschoten is.

OGLV zet zich in voor de bescherming van het culturele erfgoed van Voorschoten. Het historisch centrum, de karakteristieke buitenplaatsen en boerderijen in een gordel van groen maken Voorschoten tot een zeer geliefde woonplaats – en dat willen we zo houden. Wat doen we daarvoor?

Doelstelling

Ons doel is de historische waarden, het groene karakter en daarmee het aangename leven in Voorschoten te behouden.

Onze toekomstvisie

De wereld staat niet stil en elke tijd zal haar sporen achterlaten, ook in Voorschoten. OGLV wil de waarde en betekenis van het historisch karakter ook voor toekomstige generaties behouden. De toekomstvisie van OGLV beschrijft waar het ons op langere termijn om gaat, waar we ons sterk voor maken en waar we invloed op willen uitoefenen.

Het uitgangspunt van OGLV is dat onze historische en groene omgeving een bijdrage zal leveren aan economische voorspoed ter plekke.

Onze toekomstvisie staat in het document → Toekomstvisie Voorschoten/OGLV van september 2014 (pdf, 122 kb).

Prioriteiten tot 2025

Bezinning op onze toekomstvisie 2025 leverde een omvangrijke lijst met waardevolle voorstellen en ideeën op, gerelateerd aan de thema’s van de vereniging. Maar om effectief te zijn, dient focus te worden aangebracht. De samenhang tussen onze thema’s Oud, Groen en Leefbaar vormt de leidraad voor de prioriteiten.

Een voorbeeld

De oude bomen (thema’s Groen én Oud) in de Voorstraat vormen een belangrijk onderdeel van het historisch decor, wat weer van belang is voor de beleving van het centrum. En die beleving is weer van belang voor de aantrekkingskracht van consumenten, wat weer van belang is voor het voortbestaan van het winkel- en horecabestand en daarmee van de vitaliteit van het centrum.

Dus: de bomen in de Voorstraat willen we niet alleen houden vanwege hun schoonheid binnen het historisch decor, maar ook voor ondersteuning van het functioneren van het zo geprezen centrum in economisch opzicht.

OGLV legt de prioriteit in de komende jaren bij 4 belangrijke onderwerpen:

 1. Behoud en versterking van het historisch centrum: één van de belangrijkste schatten die Voorschoten moet koesteren. Het gaat daarbij om het monumentale karakter, de woonfunctie, meedenken over tijdelijke bestemmingen voor leegstaande panden, volgen van de plannen van de gemeente met de Kruiskerk.
 2. Ondersteuning van actieve recreatie, zonder grootschalige ingrepen maar met praktische en betaalbare aanvullingen in het buitengebied en de bebouwde kom. Het gaat daarbij om het behoud en herstel van (de kwaliteit van) het buitengebied en het groen binnen de bebouwde kom.
 3. OGLV wil een steentje bijdragen aan versterking van de duurzaamheid door het prikkelen van de gemeente en meedenken met duurzame initiatieven van burgers en bedrijven.
 4. Actieve participatie in beleid en uitvoering door de gemeente.

Wat doet OGLV daarvoor?

 • We zijn alert op ontwikkelingen in ons dorp die invloed (kunnen) hebben op historische en natuurwaarden.
 • We nemen initiatief als we zien dat deze waarden gevaar lopen.
 • We overleggen regelmatig met burgemeester en wethouders, gemeenteraad, politieke partijen en andere belanghebbenden om aandacht te vragen voor deze waarden.
 • We nemen zitting in platforms, commissies e.d. om zo invloed te kunnen uitoefenen op nieuw beleid voor behoud van ons erfgoed en ons groen.

Wat ziet u van ons?

 • We organiseren de jaarlijkse Open Monumenten Dag.
 • We organiseren acties en petities om het draagvlak van onze inbreng te onderbouwen.
 • We houden u op de hoogte via deze website en nieuwsbrieven.
 • We organiseren lezingen en excursies voor onze leden.
 • We informeren lokale media.
 • We organiseren voor de hoogste groepen van de basisscholen in Voorschoten de jaarlijkse excursie naar Kasteel Duivenvoorde.
 • We publiceren regelmatig over actuele of historische onderwerpen.

Lees ons huishoudelijk reglement.

Algemene ledenvergadering

Op  11 april 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de Bibliotheek, aanvang 20.00 uur.
Na de pauze zal burgemeester P.J. Bouvy-Koene een inleiding houden over Voorschoten na de verkiezingen (titel onder voorbehoud)
Daarna een drankje ter afsluiting

Klik hier voor de stukken:
Agenda
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2017
Jaarverslag 2017
Verslag van de Kascommissie 2017 – Decharge van het bestuur
Begroting 2018 en Financiële verantwoording 2017
Balans 

ANBI

Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht op hun eigen website een aantal gegevens te publiceren. De gegevens van onze vereniging zijn:

Privacy reglement

Klik hier voor het Privacy reglement van OGL.