Het historisch centrum van Voorschoten, de karakteristieke buitenplaatsen en boerderijen in een gordel van groen maken Voorschoten tot een zeer geliefde woonplaats. Om dat te beschermen is onze vereniging:

  • alert op ontwikkelingen in ons dorp die invloed (kunnen) hebben op historische en de natuur
  • werken we actief samen met verwante organisaties in de omgeving om nog meer invloed te kunnen uitoefenen op beleid voor behoud van onze cultuur en ons groen
  • mobiliseren en delen we relevante kennis en kunde om met gefundeerde argumenten de dialoog te kunnen voeren

OGLV organiseert

de jaarlijkse Open Monumenten Dag
lezingen en excursies voor onze leden
acties en petities om het draagvlak van onze inbreng te onderbouwe

OGLV informeert

leden via deze website en nieuwsbrieven
lokale media met feiten over actuele kwesties

OGLV publiceert

in december ontvangen alle leden het fraai geïllustreerde OGLV Magazine met diepgaande artikelen over historische onderwerpen

Onze doelstellingen

De Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, kortweg OGLV, is opgericht in 1971 als stichting. In 2003 is de stichting omgezet in een vereniging, hetgeen is vastgelegd in de  statuten van de vereniging. De toekomstvisie van OGLV beschrijft waar het ons op langere termijn om gaat, waar we ons sterk voor maken en waar we invloed op willen uitoefenen.

OGLV legt de prioriteit bij 4 belangrijke onderwerpen:

  • Behoud van het cultureel erfgoed: het historisch centrum, de buitenplaatsen, boerderijen en toegangswegen
  • Wandel- en fietsmogelijkheden verbeteren, zonder grootschalige ingrepen maar met praktische en betaalbare aanvullingen in buitengebied en bebouwde kom
  • Versterking van de duurzaamheid door alert te zijn op acties van de gemeente en meedenken met initiatieven van burgers en bedrijven
  • Actieve participatie in het gemeentelijk beleid en de uitvoering

De samenhang tussen onze thema’s Oud, Groen en Leefbaar vormt de leidraad voor de prioriteiten.

Een voorbeeld
De oude bomen (thema’s Groen én Oud) in de Voorstraat vormen een belangrijk onderdeel van het historisch decor, wat weer van belang is voor de beleving van het centrum. En die beleving is weer van belang voor de aantrekkingskracht van consumenten, wat weer van belang is voor het voortbestaan van het winkel- en horecabestand en daarmee van de vitaliteit van het centrum.
Dus: de bomen in de Voorstraat willen we niet alleen houden vanwege hun schoonheid binnen het historisch decor, maar ook voor ondersteuning van het functioneren van het zo geprezen centrum in economisch opzicht.

Algemene ledenvergadering

Op 17 april 2019 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de bibliotheek,
Wijngaardenlaan 4, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

De basis hiervoor is ons huishoudelijk reglement.
U ontvangt een uitnodiging en de onderliggende stukken via de digitale nieuwsbrief.
indien u op de rode tekst klikt, opent u de stukken.

Agenda

1. Opening, vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Verslag van de ALV van 11 april 2018

4. Jaarverslag 2018

5. Financiële verantwoording 2018 en begroting 2019

6. Balans

7. Verslag van de Kascommissie

8. Decharge van het bestuur voor het financiële beheer 2018

9. Benoeming Kascommissie 2019

10. Samenstelling bestuur
• benoeming Marijke Reinsma
• herbenoeming Henny van der Klis (2016)
• nieuwe penningmeester: Bart van Oirsouw

11. Rondvraag en sluiting

ANBI

Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht op hun eigen website een aantal gegevens te publiceren. De gegevens van onze vereniging zijn:

Privacy reglement

Klik hier voor het Privacy reglement van OGL.