ineffectief kenmerk bij betaling contributie

Aan alle Leden van OGLV

Beste leden,

Onlangs heeft u van het OGLV een brief gekregen met daarin informatie over de komende Algemene Leden Vergadering van 11 april en over de contributiebetaling 2018.
Helaas is door een technisch mankement in de opbouw van het kenmerk dat op de acceptgiro staat een fout geslopen. Daardoor is dat kenmerk als zodanig onbruikbaar geworden.
Omdat in het kenmerk het lidnummer versleuteld is verzoeken wij u bij betaling via internet bankieren het kenmerk wel te vermelden in het veld “omschrijving” in de betalingsopdracht. Op die manier kan betaling wel plaatsvinden.
Met excuses voor deze overlast. Mocht dit bericht toch nog onduidelijk overkomen dan kunt u de penningmeester (Emile de Haas) bellen/berichten voor verdere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Emile de Haas (penningmeester@oglv.nl )
Tel # 071-5617108

Algemene Ledenvergadering 2018

Op 11 april 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in de Bibliotheek, aanvang 20.00 uur.
Na de pauze zal burgemeester P.J. Bouvy-Koene een inleiding houden over Voorschoten na de verkiezingen (titel onder voorbehoud)
Daarna een drankje ter afsluiting

Klik op de rode teksten om de vergaderstukken te openen en te downloaden of te printen. Er liggen geen gedrukte stukken voor de vergadering klaar:
Agenda
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2017
Jaarverslag 2017
Verslag van de Kascommissie 2017 – Decharge van het bestuur
Begroting 2018 en Financiële verantwoording 2017
Balans

Naar de Raad van State over Roosenhorst

Op 6 juli 2017 stelde de Raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan Roosenhorst vast. U weet: Roosenhorst moet een nieuwbouwwijkje worden in de hoek van de Veurseweg en de Kniplaan bij de Bollenschuur. De meesten zullen denken ‘Nou, dat was het dan. Alle verzet, de petitie en de zienswijzen zijn voor niets geweest’. Maar zo is het niet. In ons land kan je tegen deze vaststellingsbesluiten van gemeenteraad in beroep gaan bij de Raad van State.

Lees verder Naar de Raad van State over Roosenhorst

Gemeente past bestemmingsplan Roosenhorst vrijwel niet aan

De gemeente neemt vrijwel niets van enig principieel belang over van de zienswijze die twaalf lokale en regionale organisaties hebben ingediend  tegen het ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst. In bijgaand overzicht is de reactie van de gemeente opgenomen en aangegeven wat zij overneemt.  Alles gaat dus gewoon door.
De Commissie Wonen, Ruimte en Groen vergadert hierover op 15 juni a.s.

Afscheid van twee prominenten

In de ALV van 12 april legde Stan Dessens de voorzittershamer neer die hij sinds 2009 in handen had. In al die jaren heeft hij met passie het waardevolle historische en groene karakter van Voorschoten verdedigd. Stan werd in de vergadering niet alleen om zijn verbale talent geroemd. Ook de  vasthoudendheid om verwante organisaties te mobiliseren en zijn juridische zorgvuldigheid werden gewaardeerd. Stan heeft OGLV stevig op de kaart gezet. Helmi de Ruiter volgt hem op.

Lees verder Afscheid van twee prominenten

Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Persbericht

Twaalf lokale en regionale organisaties op het gebied van natuur en landschap en duurzaamheid, die zich gezamenlijk inzetten voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor tussen Voorschoten en Leidschendam, hebben in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst van de gemeente Voorschoten.

Lees verder Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst

Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Door: Jan-Willem Sentrop

De gemeente wil één nieuwe huisvesting in Het Kruispunt voor een aantal culturele instellingen (bibliotheek, bioscoop, concertzaal). Het gaat om een keten van verhuizingen, die onderling sterk van elkaar afhankelijk zijn. Een aantal verkooptransacties moet het nodige kapitaal opleveren voor de realisatie van de verschillende plannen.

Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.
Ontwerp van de aanbouw van de dorpskerk in Voorschoten.

Lees verder Grote verhuizingen in het centrum van Voorschoten

Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel

Eind augustus heeft de coalitie van veertien organisaties die zich inzet voor het behoud van een open en groene Duivenvoordecorridor aan het college van B&W en de fractievoorzitters in de raad een pakket voorstellen aangeboden. Met deze voorstellen zou de financiële last van de gemeente kunnen worden afgewenteld. Deze last was ontstaan door het te duur opkopen van kassen. De gemeente wil dit dekken met de bouw op Roosenhorst (dat is het gebied bij de Bollenschuur).

Lees verder Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel