Woningbouw Starrenburg III

Duurzaamheidsstandaard

Al ruim tien jaar ligt het gebied voor de toekomstige woonwijk Starrenburg III te wachten op bebouwing. Ook de Planologiecommissie heeft zich al een aantal malen over die toekomstige bebouwing gebogen. In de woonvisie van een aantal jaar geleden had de gemeente aangekondigd dat deze en andere nieuwe wijken gebouwd zouden  worden met een hoge duurzaamheidsstandaard. Leden van de planologiecommissie hebben al een aantal jaren geleden met de gemeente overlegd wat hier onder verstaan moet worden. In die gesprekken bleek al snel dat je daar pas  goed over kan praten aan de hand van een concreet plan zoals Starrenburg III.

Eind maart 2019 hebben we hier een vervolgoverleg over gevoerd met de ambtenaar verantwoordelijk voor duurzaamheid en de projectleider Starrenburg III. Het ontwikkelgebied Starrenburg III is in handen van drie projectontwikkelaars, waarvan de Raad Bouw en Niersman op korte termijn een concrete ontwikkeling voorstaan.

In een brief van de gemeente van 1 mei is daar meer over geschreven. Het zou de bedoeling zijn dat de 250 à 300 woningen in 2020 te koop worden aangeboden en dat er in 2021 gebouwd gaat worden. Daarbij geldt een dubbele norm voor de sociale woningbouw: 15% koop en 15% huur.

Uitgangspunten OGL

Wij hebben de gemeente een aantal uitgangspunten mee gegeven, die wij als vereniging van belang vinden om in acht te nemen (zie bijlage). We lichten daar een aantal punten- aansluitend aan de doelstellingen van onze vereniging- uit:

  • Oud: het is een gebied met een hoge archeologische verwachting onder andere het kanaal van Corbulo; daar moet met zorg mee omgegaan worden
  • Groen: de omranding van Starrenburg III is onderdeel van de hoofdgroenstructuur en in de wijk moet groen en water een herkenbaar element vormen; volgens een door de gemeente zelf geformuleerde bomennorm zouden er bij 750 inwoners 650 bomen moeten komen te staan. Ook een groene aansluiting aan de Duivenvoordecorridor en de Vliet  moet verzekerd worden. Energieneutraliteit moet een voorwaarde zijn.
  • Leefbaar: in de toekomst moet rekening gehouden met perioden van intense neerslag en daarvoor moeten robuuste maatregelen tegen wateroverlast op orde zijn. In de wijk moet een maximum snelheid van 30 km/uur gelden en de prioriteit dient bij de voetganger en fiets te liggen. Ook zou er een rechtstreeks fietsverbinding met de Veurseweg voor fietsers naar Leidschendam moeten komen

Voor een verder uitwerking verwijzen wij naar de bijlage.

Zodra de projectontwikkelaars met nadere uitwerkingsplannen komen zullen we die toetsen aan de door ons geformuleerde uitgangspunten.

Naam?

Zou het ook een niet een goed idee zijn om nog eens na te denken over de naamgeving van deze wijk? Starenburg 1, II, III is zo fantasieloos en er is vast een mooie oude naam voor dit gebied , die met 250 tot 300 huizen een echte wijk genoemd mag worden met een eigen naam. Wij gaan daarvoor een voorstel doen.