Aanleg RijnlandRoute

Aan de noordzijde van Voorschoten, in het open weidegebied tussen Leiden en Voorschoten, dreigt door de aanleg van de RijnlandRoute een waardevol natuurgebied te worden opgeofferd aan de belangen van het autoverkeer tussen A4 en A44. De voorgenomen aanleg van de RijnlandRoute in een geboorde tunnel onder Voorschoten leidde eind 2014 tot besluiten van Rijk en provincie om die aanleg mogelijk te maken. In het kader van de Crisis- en herstelwet was tegen deze besluiten slechts in één instantie beroep mogelijk: bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep

Onze vereniging heeft beroep ingesteld tegen de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan door Provinciale Staten van ZuidHolland. Door dat plan wordt de aanleg van het weggedeelte tussen de beide nieuwe aansluitingen op de A4 en A44 mogelijk gemaakt. We hebben in ons beroepschrift, in onze reactie op het verweerschrift van de provincie en tijdens de zitting op 1-2 oktober 2015 betoogd dat de RijnlandRoute er niet zou moeten komen.

Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond, de provincie heeft zich gebaseerd op verouderde en niet realistische verkeersprognoses en vanuit het oogpunt van natuur en landschap bestaan tal van bezwaren: aantasting van de natuurlijke bufferzone tussen de stedelijke agglomeraties van Leiden en Den Haag, verstoring van de habitat van talrijke weidevogels en andere dieren, strijd met het nee-tenzijprincipe van de provincie en onvoldoende ‘harde’ compensatie voor aangetaste natuur.

De Raad van State verlengde tweemaal de termijn voor het doen van uitspraak, zodat we zonder duidelijkheid het jaar 2015 uitgingen. Inmiddels heeft de Raad van State op 27 januari 2016 ons beroep ongegrond verklaard. Geen van onze argumenten is van zodanig gewicht geoordeeld, dat de provincie Zuid-Holland niet in redelijkheid heeft  kunnen besluiten tot de aanleg van de RijnlandRoute via het tracé tussen Voorschoten en Leiden. Het bestuur is uiteraard zeer teleurgesteld over deze uitkomst van de lange beroepsprocedure en het jarenlange en brede maatschappelijke verzet tegen deze onwenselijke aantasting van een waardevol natuurgebied.

Verder ondersteunden we het beroep van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland, waarmee we in het bewonersgroepen overleg nauw hebben samengewerkt. Diverse groepen die beroep instelden, hadden daarvoor, behalve met de gezamenlijke argumenten, in de meeste gevallen ook te maken met bijzondere aspecten van bereikbaarheid, geluid, luchtvervuiling e.d., die buiten de scope van ons beroep vielen. Onze vereniging was daarin geen belanghebbende in de zin van de wet. Ook al deze beroepen zijn, met uitzondering van een juridisch-technisch punt uit één beroep, ongegrond verklaard.

» Lees het persbericht Rijnlandroute mag aangelegd worden (pdf, 104 kb)