Alternatieven Duivenvoordecorridor van tafel

Eind augustus heeft de coalitie van veertien organisaties die zich inzet voor het behoud van een open en groene Duivenvoordecorridor aan het college van B&W en de fractievoorzitters in de raad een pakket voorstellen aangeboden. Met deze voorstellen zou de financiële last van de gemeente kunnen worden afgewenteld. Deze last was ontstaan door het te duur opkopen van kassen. De gemeente wil dit dekken met de bouw op Roosenhorst (dat is het gebied bij de Bollenschuur).

In de Raadsvergadering van 26 september bood ik onze nieuwe burgemeester, mevrouw Pauline Bouvy, de door ruim 1200 mensen ondertekende petitie aan om de Duivenvoordecorridor groen te houden.

Op 4 oktober brachten twee oud-wethouders van onze gemeente, Frank ten Have en Jan van Leeuwen, op ons verzoek een advies uit. Zij gaven aan dat zij een aantal van onze voorstellen realistisch vonden. Deze voorstellen vertegenwoordigen gezamenlijk een potentiële waarde die overeenkomt met het bedrag dat de gemeente verwacht te verwerven uit de verkoop en bouw op Roosenhorst.

Op 1 november zijn wij en de twee oud-wethouders daarover in een besloten zitting gehoord. Wij hebben toen bepleit de besluitvorming over Roosenhorst aan te houden en onze realistische voorstellen serieus te gaan uitwerken. Daarna zette de raad buiten onze aanwezigheid het besloten overleg voort.

Op 3 november heeft de meerderheid van de raad, bestaande uit VVD, ONS, CDA en PvdA, besloten om alle alternatieven van tafel te vegen en aan het college het fiat te geven om door te gaan met de plannen voor de bouw op Roosenhorst. Daarmee wordt, als het aan die partijen en het college ligt, de bouw op Roosenhorst een feit.

In politieke kringen horen wij wel dat we zo laat waren en eigenlijk wat eerder aan de bel hadden moeten trekken. Nou, ik trek al aan de bel vanaf 2013 (eerste brief van OGLV inzake het verdubbelen van het bouwvolume) en al in februari van dit jaar hebben wij onze alternatieve financieringsvoorstellen voorgelegd aan de Raadsfracties: hoezo te laat? Wie was er nou niet wakker?

We wachten nu maar af met welke concrete plannen de winnende projectontwikkelaar komt. Die plannen zullen we op hun merites beoordelen, evenals het advies van het Qteam (kwaliteitsteam) voor de Duivenvoordecorridor. Daarna zal de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan gaan opstellen, dat over ongeveer een half jaar zal worden ingediend. Dan zijn wij -in juridische zin- weer aan zet om daarop een zienswijze in te dienen en later tegen de vaststelling van het bestemmingsplan eventueel in bezwaar en/of beroep te gaan. Dan zijn wij ver in 2017. Als we in beroep gaan, zal voorlopig nog geen spa de grond in gaan.

Natuurlijk zijn wij teleurgesteld over deze gang van zaken. Wij hebben serieuze alternatieven op tafel gelegd en het externe oordeel van de twee oud-wethouders bevestigde dat, maar de gemeenteraad gaf niet thuis.De fixatie op het langs deze weg terugverdienen van het (te veel) betaalde geld voor het opkopen van de kassen benam de coalitiepartijen en het college de open mind om daarop serieus in te gaan. Het is als met de afgebroken stadspoorten van Leiden, over lange tijd hebben we daar spijt van. Dat noemen ze een historische vergissing. U weet in ieder geval wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

Stan Dessens